Image

รายชื่อสถาบันที่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับแพทย์จบใหม่ ได้

ขั้นตอนการใช้งานระบบรับเอกสารแจ้งเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับแพทย์จบใหม่ 2567

ปรับปรุงรายการล่าสุด 11 กรกฎาคม 2567

# สถาบัน จำนวน
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 271
2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 193
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 213
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 222
5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 282
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 172
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 83
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 157
9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 179
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 113
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 148
12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 40
13 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 28
14 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 28
15 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 28
16 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 48
17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 59
18 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 75
19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 29
20 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 38
21 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 36
22 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 39
23 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 21
24 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 73
25 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 31
26 ต่างประเทศ 69
27 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17
รวม 2692

หมายเหตุ

  • หากพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลกรุณาแจ้งที่ E-mail :: rg@tmc.or.th
  • หากพบปัญหาจากการใช้งานระบบอิเล็คทรอนิกส์กรุณาแจ้งที่ E-mail :: tmc@tmc.or.th
  • หรือปรึกษาได้ที่ Allnewintern2567