Image

รายชื่อสถาบันที่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับแพทย์จบใหม่ ได้

ขั้นตอนการใช้งานระบบรับเอกสารแจ้งเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับแพทย์จบใหม่ 2566

ปรับปรุงรายการล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566

# สถาบัน จำนวน
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 281
2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 185
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 233
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 265
5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 280
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 167
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 95
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 185
9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 195
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 117
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 164
12 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 35
13 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 34
14 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 24
15 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 29
16 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29
17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50
18 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 81
19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 29
20 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 39
21 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 46
22 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 38
23 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 39
24 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 75
25 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 29
26 ต่างประเทศ 168
รวม 2912

หมายเหตุ

  • หากพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลกรุณาแจ้งที่ E-mail :: rg@tmc.or.th
  • หากพบปัญหาจากการใช้งานระบบอิเล็คทรอนิกส์กรุณาแจ้งที่ E-mail :: tmc@tmc.or.th
  • หรือปรึกษาได้ที่ Allnewintern2566